Käyttöehdot (kuluttaja)

Tarjouspyynnön jättäminen Kilpailuttajasi.fi-palveluun (jäljempänä ”Palvelu”), tarjousten vastaanottaminen ja hyväksyminen palvelun kautta on täysin ilmaista.

Palvelun käyttö ei velvoita kilpailuttamansa palvelun ostamiseen. Palveluun rekisteröityneen yrityksen tai muun tarjouspyyntöjä tekevän tahon (jäljempänä ”Yritys”) tarjoama hinta perustuu Yrityksen laskemaan hintaan tarjouspyynnönn perusteella.   Yrityksellä ei ole velvollisuutta tehdä työtä tarjoamallaan hinnalla, jos se ei Yrityksen mielestä vastaa tarjouspyynnössä annettuja tietoja.

Purent Oy:n (jäljempänä ”Kilpailuttajasi.fi”) ylläpitämä Palvelu on kodinpalveluiden kilpailutusalusta. Kilpailuttajasi.fi toimii ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä sekä kilpailutusalustana, eikä ole osapuoli yrityksen ja kuluttajan välisissä sopimuksissa.

Yleistä

Purent Oy (Y-tunnus: 3194746-7) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka toimipaikka Tampereella.

Palvelun käyttäjät jaotellaan kahteen eri ryhmään: – Yritykset, eli Palveluun rekisteröityneet kodinpalveluja tarjoavat tahot. – Asiakkaat, eli kodinpalvelua koskevan tarjouspyynnön jättäjät, jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ”Käyttäjällä” tarkoitetaan jäljempänä Yritystä ja Asiakasta yhdessä tai erikseen.

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat Käyttäjän ja Kilpailuttajasi.fi välisiä oikeussuhteita Käyttäjän käyttäessä Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja Kilpailuttajasi.fi välille Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä ei solmi Sitoumusta Kilpailuttajasi.fi kanssa. Kilpailuttajasi.fi ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin sopimuksiin. Palvelun Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen tai lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua.

Käyttäjän edustaja käyttää Palvelua Käyttäjän puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Käyttäjän edustamista varten. Käyttäjän edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Käyttäjän oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Käyttäjää, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa. Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”) ja käyttämällä Palvelua, Käyttäjä vakuuttaa olevansa laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Kilpailuttajasi.fi kanssa Sitoumuksella ja noudattavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Käyttäjätilin luominen

Käyttäjävoi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta. Käyttäjätili luodaan siinä vaiheessa, kun tarjouspyyntö palveluun tehdään. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Kilpailuttajasi.fi:ltä erillinen kirjallinen lupa. Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen. Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta.

Kilpailuttajasi.fi palvelu

Palvelu on Kilpailutusalusta, jossa Asiakas voi kilpailuttaa tarvitsemansa kodinpalvelun tekemällä siitä tarjouspyynnön Palveluun. Yritys voi käyttää Palvelua tehdäkseen tarjouksia Palvelun kautta tulleista tarjouspyynnöistä. Asiakas voi jättää Tarjouspyynnön haluamastaan palvelusta, ja Yritys voi tarjota omaa palveluaan Asiakkaan tarvitsemaan palveluun tekemällä siitä alustavan tarjouksen (jäljempänä ”Tarjous”). Palvelun kautta tehdyt Tarjouspyynnöt ja Tarjoukset eivät sido Käyttäjiä tai Kilpailuttajasi.fi:tä, sillä kyse on kilpailutuksesta/halusta ostaa kyseistä palvelua. Asiakkaalla on velvollisuus vastata sille tehtyyn Tarjoukseen Palvelussa ja Palvelun erikseen ilmoittamassa määräajassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tarjouksen nojalla Asiakkaalla ei ole velvollisuutta hyväksyä saamiaan tarjouksia eikä Yrityksellä tehdä palvelua ennenkuin tästä on sovittu Yrityksen ja Asiakkaan kanssa.

Mikäli Asiakas haluaa hyväksyä Tarjouksen, hän ilmoittaa siitä Palvelussa (jäljempänä ”Hyväksytty Tarjous”), jonka jälkeen Yritykselle välitetään tieto Hyväksytystä Tarjouksesta sekä Asiakkaan yhteystiedot. Selvyyden vuoksi todetaan, että Hyväksytty tarjous ei myöskään ole Asiakasta sitova, koska kyse on halusta ostaa palvelu. Hyväksytyn Tarjouksen jälkeen Yritys on yhteydessä Asiakkaaseen, ja Yritys sekä Asiakas sopivat palvelun toteuttamisesta keskenään.

Purent Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuttajasi.fi toimii vain ja ainoastaan kilpailutusalustan ylläpitäjänä. Kilpailuttajasi.fi ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin, Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin toimeksiantosopimuksiin. Kilpailuttajasi.fi ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Kilpailuttajasi.fi ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä. Kilpailuttajasi.fi ei ole kodinpalveluita tarjoava yritys. Yrityksiin kohdistuvat valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot pyydetään ohjaamaan suoraan kyseessä olevalle Yritykselle. Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus tarkastaa Käyttäjän ja Palvelun kautta tehdyn tarjouspyynnön tiedot sen varmistamiseksi, että Käyttäjä käyttää Palvelua lain mukaisesti ja Palvelun tarkoittamalla tavalla. Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Kilpailuttajasi.fi ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. Kilpailuttajasi.fi ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. Kilpailuttajasi.fi ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Kilpailuttajasi.fi ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Kilpailuttajasi.fi ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Kilpailuttajasi.fi ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Kilpailuttajasi.fi ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Kilpailuttajasi.fi voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta. Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Kilpailuttajasi.fi ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Kilpailuttajasi.fi ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Kilpailuttajasi.fi:n itsensä tuottamaa tietosisältöä. Kilpailuttajasi.fi ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Kilpailuttajasi.fi on kieltänyt, tai (ii) joka on Kilpailuttajasi.fi:n näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Kilpailuttajasi.fi:lle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Kilpailuttajasi.fi:llä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Kilpailuttajasi.fi brändille epäasiallista sisältöä.

Kilpailuttajasi.fi:llä on oikeus luovuttaa Yritykselle Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mikäli Kilpailuttajasi.fi:lä on syytä olettaa, että kyseisten tietojen luovutus on perusteltua Palvelun tarkoituksenmukaisen toteutumisen vuoksi. Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Kilpailuttajasi.fi voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

Vahingonkorvaus

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Kilpailuttajasi.fi, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Kilpailuttajasi.fi:tä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä. Edellä lausutusta huolimatta, Kilpailuttajasi.fi:n vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä Käyttäjä on jo maksanut Kilpailuttajasi.fi:lle Palvelun käytöstä. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske Käyttäjää.

Voimassaolo

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Sähköpostitse tehtävät irtisanomisilmoitukset tulee tehdä osoitteeseen: info@kilpailuttajasi.fi

Tämän Sitoumuksen päättyessä Kilpailuttajasi.fi sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sekä Kilpailuttajasi.fi että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Kilpailuttajasi.fi:n väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Käyttäjän ja Kilpailuttajasi.fi:n välillä pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Asiakkaan ja Kilpailuttajasi.fi:n välillä ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Yrityksen ja Kilpailuttajasi.fi:n välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Tampereella.

Yhteystiedot

Purent Oy

3194746-7

044 302 6772

info@kilpailuttajasi.fi

Hatanpään valtatie 40 F

33900 Tampere